دوره شماره
1401/05/02
بخشی از کتاب تناسبات در معماری در ذیل آمده است:
هنگامی که مسئله ی تناسبات را در معماری مطالعه و این تم بسیار حساس را ارزیابی می نماییم و در عمق مطلب فرو می رویم به حق می توانیم ادعا کنیم، کمتر کسی قادر بوده و هست که حد معینی برای این موضوع وسیع قائل شود.
معماری دارای اساسنامه نیست که طی آن رئوس پیچیدگی ها بیان شود بلکه مشتمل از قوانین و اصول است و چه بسیار جالب تر خواهد بود چنان که این قوانین را در گوناگونی تناسبات تجزیه و تحلیل کنیم. با چنین دیدی دیگر نمی توان این قوانین را به صورت فرمول در آورد زیرا معتقدیم که دامنه تناسبات نامحدود است.
پس در مطالعه ی اثری چون portique doctavi که رواق دوبل Double colonnade را با ارتفاع های متفاوت از یکدیگر مطرح می کند و یا از مقایسه معبد parthenon با معبد cori متوجه این قانون می شویم که وقتی در Colonnadeها ابعاد مؤثر بزرگتر از معمول انتخاب می شوند، در بعضی قسمت ها احساس دریافتی از تناسبات، فشردگی را القا می کند و یا اگر تعداد ستون های colonnade بیشتر باشد چون تناسبات بلند و عمودی در وهله ی اول مورد توجه قرار می گیرند، تصور عینی حاصله این خواهد بود که ستون ها به هم فشرده شده اند. 
این کتاب برای مطالعه بیشتر در کتابخانه دانشگاه پارس موجود می باشد.
ارسال نظر در مورد اين مقاله