درباره نشریه


خبرنامه علمی دانشگاه پارس با هدف تولید محتوا و انتشار اخبار علمی، فرهنگی، و هنر آماده پذیرش و انتشار اخبار رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری دانش‌پژوهان، دانشجویان، و هنرمندان است. پژوهش‌گران گرامی از طریق نشانی الکترونیکی می‌توانند اخبار مربوط به رویداد‌های خود را برای بررسی و انتشار در خبرنامه به سردبیر خبرنامه علمی پارس ارسال نمایند.