آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

گ

ل

م

ن

و

ه

ی