آ

ا

ب

پ

ت

ج

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ع

ف

ق

گ

ل

م

ن

و

ه